ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเขตอำเภอ บ้านด่านลานหอย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเขตอำเภอ บ้านด่านลานหอย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ชื่อผู้แต่งไกรสร พรมลา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการสุโขทัย
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit513