ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกะทู้วิทยา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกะทู้วิทยา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ชื่อผู้แต่งภัทรมน อินไหม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการภูเก็ต
ปีการศึกษา2558
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit590