ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ชื่อผู้แต่งสุวรรณี โพเทพ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการสุโขทัย
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit334