ความพึงพอใจของครูต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายลุ่มน้ำยม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายลุ่มน้ำยม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ชื่อผู้แต่งรัตนชาติ วันดี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการสุโขทัย
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit380