ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานประกันคุณภาพในเครือข่ายสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานประกันคุณภาพในเครือข่ายสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อผู้แต่งยุทธศักดิ์ ปรีชาชาญ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการสุโขทัย
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit308