ความพึงพอใจของครูที่มีต่องานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนในเขตอำเภอกงไกรลาศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่องานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนในเขตอำเภอกงไกรลาศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ชื่อผู้แต่งตะวันฉาย วงษ์ดวง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการสุโขทัย
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit325