ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานขอผู้บริหารโรงเรียนในเขตอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานขอผู้บริหารโรงเรียนในเขตอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ชื่อผู้แต่งสิทธิพันธ์ กันธิยะ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการสุโขทัย
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit336