ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต
ชื่อผู้แต่งพีรกิตต์ นาครัตน์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการภูเก็ต
ปีการศึกษา2558
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit428