ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต
ชื่อผู้แต่งศรีไทย ปาณะศรี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการภูเก็ต
ปีการศึกษา2558
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit484