การศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูสายผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ชื่อเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูสายผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ ตามสันเทียะ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit539