ความคิดเห็นของครูในการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายรัษฎา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูในการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายรัษฎา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ชื่อผู้แต่งอนันต์ วรรณสมานกุล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการภูเก็ต
ปีการศึกษา2558
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit360