ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารโดยใช้รูปแบบวิถีพุทธของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารโดยใช้รูปแบบวิถีพุทธของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ชื่อผู้แต่งเปี่ยมศิริ ทิวงศ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit494