ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ชื่อผู้แต่งกรณัฐ สถานพงษ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit439