ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสังกัดโรงเรียนในเครือข่ายการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 1 อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสังกัดโรงเรียนในเครือข่ายการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 1 อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ชื่อผู้แต่งดนย์พัฒนภูมิ สมบูรณ์การ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการสุรินทร์
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit320