ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอกาบเชิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 สุรินทร์

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอกาบเชิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 สุรินทร์
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ สุวรรณไตร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการสุรินทร์
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit420