ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการลำดวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 ปีการศึกษา 2560

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการลำดวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 ปีการศึกษา 2560
ชื่อผู้แต่งมาริษา เสริมศรี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการสุรินทร์
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit345