ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ชื่อผู้แต่งพลอยชมพู รัตน์วิชัย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการสุรินทร์
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit339