ความคิดเห็นของครูที่มีต่อคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพในโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาหนองใหญ่ โคกสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพในโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาหนองใหญ่ โคกสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ชื่อผู้แต่งศิริขวัญ ศาลางาม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการสุรินทร์
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit385