ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 14

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 14
ชื่อผู้แต่งอัจฉรี สิริเสมอภาค
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการภูเก็ต
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit483