ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ชื่อผู้แต่งอำภาพร แสงเพ็ชร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการสุรินทร์
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit293