ความคิดเห็นของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ชื่อผู้แต่งอุมาพร เต้งชู
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการสุรินทร์
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit362