ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ชื่อผู้แต่งเพ็ญพิชชา ทฤฆายุ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการสุรินทร์
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit570