ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวาณิชย์นุกูล จังหวัดสุรินทร์

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวาณิชย์นุกูล จังหวัดสุรินทร์
ชื่อผู้แต่งอัจฉราพร งามยิ่งยืน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการสุรินทร์
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit393