ความพึงพอใจของครูและผู้บริหารที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูและผู้บริหารที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ชื่อผู้แต่งปิยวรรณ เลิศพลังเวทย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการภูเก็ต
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit465