ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายเขาแหลมพนมซอร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายเขาแหลมพนมซอร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ชื่อผู้แต่งจิรนันทิ์ วรรณพงศ์สถิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการสุรินทร์
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit416