ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อผู้แต่งรุจิเรศ ใหม่โพธิ์กลาง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการศรีสะเกษ
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit361