ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนห้วยศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนห้วยศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ชื่อผู้แต่งวิจิตตรา สุริเตอร์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการศรีสะเกษ
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit411