ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต
ชื่อผู้แต่งนัยนา นิรภัย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการภูเก็ต
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit417