ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบ้านชำแระกลาง อำเภอขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบ้านชำแระกลาง อำเภอขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ชื่อผู้แต่งณภัสฌานันท์ นุตโร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการศรีสะเกษ
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit488