ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ บัวเขียว
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการศรีสะเกษ
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit456