ความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษาในกลุ่มสหวิทยาเขตกันทรารมณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษาในกลุ่มสหวิทยาเขตกันทรารมณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ชื่อผู้แต่งนุชกานดา พิมโคตร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการศรีสะเกษ
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit378