ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก “คุรุราษฎร์บารุง” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก “คุรุราษฎร์บารุง” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2
ชื่อผู้แต่งอวยพร นารินทร์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการศรีสะเกษ
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit345