ความพึงพอใจของครูและผู้บริหารที่มีต่อการบริหารแบบมุ่งเน้นคุณภาพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูและผู้บริหารที่มีต่อการบริหารแบบมุ่งเน้นคุณภาพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ชื่อผู้แต่งพัชรี เหล็กเพ็ชร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการภูเก็ต
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit414