การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ชื่อผู้แต่งรมิดา สัตยากุล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการศรีสะเกษ
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit405