ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอแม่พริก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอแม่พริก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ชื่อผู้แต่งพิมลพรรณ พวงเงิน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการเชียงใหม่
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit340