ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษากับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

ชื่อเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษากับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ชื่อผู้แต่งอัชฌา พงษ์ธรรม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการเชียงใหม่
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit354