ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ กันทะทิพย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการเชียงใหม่
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit346