ความคิดเห็นของครูการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลปิงโค้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลปิงโค้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ชื่อผู้แต่งนิเวศน์ มุมวงค์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการเชียงใหม่
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit375