ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
ชื่อผู้แต่งฐิติมา กิติตาล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการเชียงใหม่
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit346