ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อกระบวนการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ่อหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อกระบวนการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ่อหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ชื่อผู้แต่งธารวิมล กันใจ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการเชียงใหม่
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit337