ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑล อุดรธานี

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑล อุดรธานี
ชื่อผู้แต่งชัยนรินทร์ เหลาพรม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการน่าน
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit406