ความพึงพอใจของครูต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
ชื่อผู้แต่งณัฐพร มินทะขัติ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการน่าน
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit375