การศึกษาความพึงพอใจของครู ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเมือง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จังหวัดน่าน

ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของครู ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเมือง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จังหวัดน่าน
ชื่อผู้แต่งวิมลสิริ วงศ์เป็ง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการน่าน
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit514