ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ชื่อผู้แต่งกิตติศักดิ์ มูลเขียน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการน่าน
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit467