ความคิดเห็นของครูที่มีต่อคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารในสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารในสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ชื่อผู้แต่งรินทร์นภัส กิจเฉลียว
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการน่าน
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit412