ความคิดเห็นของครูในการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูในการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ คันทะเสน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการน่าน
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit412