การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแก่งคอย ปีการศึกษา 2560 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

ชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแก่งคอย ปีการศึกษา 2560 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ชื่อผู้แต่งรุจานันท์ เรืองภัทร์กุลกิจ
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit438