ความคิดเห็นของครูความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา ในสหวิทยาเขตวงนารายณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา ในสหวิทยาเขตวงนารายณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ โชติรื่น
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการร้อยเอ็ด
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit415