ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวงนารายณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 กาฬสินธุ์

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวงนารายณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 กาฬสินธุ์
ชื่อผู้แต่งกวิสรา ฤทธิ์รุ่ง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการร้อยเอ็ด
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit353