ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ชื่อผู้แต่งอนันต์ งอยภูธรณ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการร้อยเอ็ด
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit358